RODO


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomiu
 2. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Radomiu, został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomiu ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom oraz pod adresem e-mail pinb.iod@spradom.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z:
 • Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 • Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • W zakresie szerszym niż wynikającym z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.
 • ustawa z dnia 14 czerwca1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 • ustawy z dnia 17 maja1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

  4. Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

 • organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania danych osobowych,
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 5. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, przetwarzane i przechowywane będą przez okres

     wskazany w przepisach szczególnych.

  6. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa istnieje możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać
 • prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • prawo wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa

  7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

  8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Informacja wytworzona przez:
Marcin Słowik
email: mslowik@spradom.eu tel.:48 3655801 fax: admin
, w dniu:  11‑12‑2018 10:13:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Słowik
email: mslowik@spradom.eu tel.:48 3655801 fax: admin
, w dniu:  11‑12‑2018 10:13:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑08‑2019 12:09:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie